Forside » Om klubben » Vedtægter

Vedtægter

Udskriv PDF

Ravnsbjerg IF Vedtægter

Vedtægterne danner i samspil med fodboldloven en aktiv ramme om al fodboldtræning – og kamp i Ravnsbjerg IF.

 

På og udenfor fodboldbanen forventes uden ophold vedtægternes indhold og den ånd de er skrevet i efterlevet af alle medlemmer, ledere, hjælpere, forældre, m.m.

 

§ 1

Navn

Foreningens navn er Ravnsbjerg Idrætsforening, herefter benævnt RIF, og er hjemmehørende i Viborg Kommune.

Foreningen er stiftet den 2. februar 1970 som en sammenslutning af de eksisterende idrætsforeninger i Ravnstrup, Finderup og Hald Ege.

 

§ 2

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af DBU Jylland og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og efterlever altid aktivt unionerne og forbundenes retningslinier og anbefalinger.

 

§ 3

Kerneydelsen

RIF har året rundt tilbud om fodbold med stor social, sundhedsmæssig og sportslig kvalitet, synlighed og gennemslagskraft i og omkring klubben.

§ 4

Vision

RIF er Hald Ege skoledistrikts social, sundhedsmæssig og sportsligt mest attraktiv fodboldklub med et levende klubmiljø, hvor alle, øvede som uøvede børn, unge og voksne, er lige velkomne og ligeværdige.

§ 5

Mission

RIF skal tilbyde alle skoledistriktets piger, drenge, unge, voksne og ældre, øvede som uøvede et sundt sportsligt fodboldtilbud på forskellige niveauer i et forpligtende fællesskab – hele året.

Derudover skal RIF tilbyde andre kulturelle og samlende aktiviteter for at styrke klubånd, fællesskab og den lokale nærhed.

 

§ 6

Medlemmer

RIF optager aktive medlemmer, der selv eller ved forældrenes tilkendegivelse, vil holde vedtægter og fodboldlove efterrettelige, samt til enhver tid rette sig efter de retningslinier og anbefalinger fodboldens primære organisationer DBU Jylland og Dansk Idræts Forbund opstiller. Medlemmer eller dennes forældre, der ikke overholder ovenstående retningslinjer og anbefalinger eller, hvis opførsel modarbejder klubbens mission, kan imødese først påtale, efterfølgende advarsel og ved gentagelse eksklusion af foreningen. Påtaler, advarsler og eksklusioner behandles og effektueres af bestyrelsen. I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Udelukkede eller ekskluderede medlemmer har krav på at få deres sag afgjort på den først kommende generalforsamling, hvor sagen er påsat dagsordenen som et særligt punkt. Bestyrelsens beslutning kan omgøres, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede på generalforsamlingen kræver det.

Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet suspenderet, og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.

RIF optager passive medlemmer efter bestyrelsens bestemmelser. Passivt medlemskab giver ikke adgang til den aktive idrætsudøvelse, men giver valgbarhed til bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde. Passive medlemmer, der beklæder en bestyrelsespost eller udvalgspost kan være kontingent frie.

§ 7

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen tiltrædes af en forælder, en værge eller dem der har forældremyndighed over medlemmet.

§ 8

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelsen kan kun accepteres såfremt medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 9

Kontingent

Kontingent og evt. gebyrer for et aktivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med de enkelte udvalg. Medlemsperioden svarer til kontingentperioden.

§ 10

Restance

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Overskrides sidste rettidig betalingsdag med mere end én måned, har bestyrelsen mulighed for at pålægge et opkrævnings-gebyr eller eventuel mulighed for at ekskludere respektive medlem.

§ 11

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og kun den kan give og ændre vedtægter. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på RIF´ s hjemmeside eller andre offentlige elektroniske medier.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forælder, værge eller dem der har forældremyndighed over medlemmer under 16 år har respektive stemmeret. Et forældrepar kan kun afgive 1 stemme pr. barn, dog kan hver person kun afgive 1 stemme.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har automatisk stemmeret.

Medlemmer der er fyldt 16 år, er valgbare til bestyrelse og udvalg. Bestyrelsens formand, næstformand samt kasserer skal dog være myndige.

Medlemmer kan kun indstilles til valg, såfremt de er indforstået hermed. Hvis der bringes flere personer i forslag, skal der foretages en skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning.

3. Beretninger fra aktivitetsudvalgene.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og udvalgsformænd (direkte valg).

Formand

Næstformand

Kasserer

Fodbold, senior

Fodbold, ungdom

Drift

Aktivitet

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af to revisorer.

9. Valg af fanebærer.

10. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsens forslag offentliggøres, på klubbens hjemmeside, samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Samtlige vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter beslutningen, enten af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af klubbens navngivne medlemmer indsender skriftlig begæring herom indeholdende motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer og forældre. Der gælder samme afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

§ 12

Ledelse og organisation

RIF er baseret på klare ansvar – og funktionsfordelinger i en flad line organisationsstruktur. På generalforsamlingen vælges, jf. § 11, direkte formand, kasserer, næstformand samt aktivitetsformænd. Valgperiode er 1 år for alle valg.

De respektive aktivitetsudvalgsformænd udpeger efter eget valg det antal personer vedkommende ønsker i sit udvalg.

Klubben tegnes af formand og ét bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 13

Klubpolitikker

RIF har i fuld overensstemmelse med DBU Jylland og DIF` s retningslinier og anbefalinger formuleret enkle men klare klubpolitikker, jf. bilag

§ 14

Regnskabsperiode

Klubbens regnskabsperiode er kalenderåret.

 

§ 15

Opløsning

RIF kan kun opløses når 9/10 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved klubbens opløsning overgives eventuelle værdier til lokale idrætsfremmelige formål.

§ 16

Æresmedlem

Et medlem kan på bestyrelsens enstemmige indstilling udnævnes til æresmedlem af klubben. Medlemmet må gennem sit arbejde i eller udenfor bestyrelsen have gjort sig i særlig grad fortjent til udnævnelsen. Æresmedlemmet bevarer sine medlemsrettigheder, men betaler intet medlemskontingent, lige som medlemmet har fri adgang til klubbens arrangementer, herunder samtlige hjemmekampe.

§ 17

Bemyndigelse

I tilfælde hvor vedtægterne måtte være utilstrækkelig er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i RIF 25. januar 2016.

 
 

Afstemning

fidusen.jpg
indsamling.jpg

Hosted af Domainbox